Tässä tietoiskusarjassa käsitellään ajankohtaisia rakentamismääräyksiä. OSA 1/6 (2015)

Kelpoisuusvaatimukset työnjohdolle ja suunnittelijoille muuttuvat, kun rakentamissäännökset uudistetaan 2017 loppuun mennessä.

Ympäristöministeriön pyrkimyksenä on normien selkeyttäminen ja määrän vähentäminen. Määräysten peruskivi on ennallaan. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on huolehtimisvelvollisuus, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan säännösten ja myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennuttajan tehtävä on myös kelpoisuusvaatimukset täyttävien suunnittelijoiden ja työnjohtajien palkkaaminen.

Näitä vaatimuksia ollaan tarkistamassa, sillä hyvä ja osaava suunnittelu ja työnjohto ovat keskeisiä rakennushankkeen lopputuloksen laadun ja onnistumisen kannalta. Asetukset ja ohjeet pyritään antamaan tässä kuussa.

Vastaava työnjohtaja vastaa rakennustyön kokonaisuudesta ja huolehtii, että rakennustyö tehdään määräysten mukaisesti.

Rakennuslupamenettelyssä valvotaan olennaisten teknisten vaatimusten täyttymisestä ja muista luvan ehdoista. Rakennusvalvontaviranomaisella on laaja harkintavalta ja se voi määrätä rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana tarpeellisista erityissuunnitelmista ja -menettelystä sekä valvonnan tarvetta.

Tarkista pätevyyksiesi voimassaolo!

Jatkossa sekä suunnittelu- että työnjohtotehtävissä on neljä vaativuusluokkaa: poikkeuksellisen vaativa, vaativa, tavanomainen ja vähäinen. Valtaosa rakentamisesta kuuluu tavanomaiseen ja vaativaan luokkaan.

Tehtävien jakaminen vaativuusluokkiin on apuväline kelpoisuuden arviointiin. Se ”pakottaa” toimijat pohtimaan hankkeen laatua ja laajuutta, ominaisuuksia ja vaativuutta sekä tehtävissä tarvittavaa osaamista ja toimia.

Työnjohtotehtävän vaativuusluokkia ovat vaativa, tavanomainen ja vähäinen. Se voi olla myös poikkeuksellisen vaativa, jos jokin edellä mainituista vaatimuksista tai ominaisuuksista on poikkeuksellisesta. Näihin tehtäviin voivat siirtymäsäännöksen mukaisesti edelleen olla kelpoisia myös ne henkilöt, jotka ovat saaneet ennen lain viimesyksyistä voimaantuloa toimia vastaavissa erittäin vaativissa tehtävissä.a

Vastaavan työnjohtajan perustehtäviä on huolehtia, että viranomaiskatselmukset, tarkastukset ja toimenpiteet tehdään riittävän ajoissa ja asianmukaisissa työvaiheissa. Rakennustyömaalla tulee olla käytettävissä hyväksytyt pääpiirustukset, tarvittavat erityissuunnitelmat, rakennustyön tarkastusasiakirja ja muut asiakirjat.

Tärkeätä on myös, että ennen rakennustyön aloittamista ja sen aikana ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin rakennustyön riskien ja haittojen välttämiseksi, ja että rakennustyön vaativuuden edellyttämä eritysalan työnjohtajat hoitavat hänelle säädetyt tehtävänsä.

Korjausrakentamisessa on vastaavan työnjohtajan huolehdittava lisäksi hankkeen laadun ja laajuuden vaatimalla tavalla rakennustyön aikana rakenteita avattaessa ja purettaessa paljastuneiden seikkojen huomioonottamisesta.

Teksti Risto Pesonen, kuva Shutterstock