Rakennusalan kovenevassa kilpailussa vastuullisuus nousee tärkeäksi asiakaslupaukseksi ja konkreettiseksi kilpailutekijäksi.

Suomen talouskehitystä koskevat ennusteet ovat aiempaa heikommat. Ilmassa on paljon huonoja merkkejä. Samaan aikaan vastuullisuus ja merkityksellisyys ovat tulevaisuuden johtamisen megatrendejä. Yritykset toimialasta riippumatta eivät enää selviä ilman keskustelua yrityksensä vastuullisuudesta.

Vastuullisuus ei ole jotain, joka tuo haasteita jo olemassa olevan toimintamallin hallinnan päälle, vaan se on menestyvän yrityksen tapa toimia kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen yrityksen ja sen sidosryhmien tavoitteet ja odotukset.

Jotta yritys olisi kannattava ja kilpailukykyinen pitkällä tähtäimellä, sen on tärkeää toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Yrityksen on myös ymmärrettävä oma roolinsa yhteiskunnassa. On ymmärrettävä, että toiminnan vahvimpana voimavarana tarvitaan motivoitunutta ammattitaitoista henkilöstöä.

Toiminnan oltava läpinäkyvää

Nykymaailmassa kuluttajat haluavat tietää mitä he ostavat ja keneltä. Ympäristömuutokset, ekologisuus, taloudellinen eriarvoisuus, eettisyys – kuluttajat ovat entistä vastuullisempia ostaessaan asuntoja, palveluita tai kulutustavaroita.

Siksi tulevaisuuden menestysyritykset ovat läpinäkyviä koko arvoketjussaan. Kieltämättä on houkutus ajatella, että yrityksen koko tai sen toimiala (esim. rakennusala) jää näiden vastuullisuuden vaatimusten ulkopuolelle.

Esimerkiksi rakentamisen ympäristövaikutuksia tarkastellaan yhä tarkemmin koko elinkaaren laajuudelta. Michael Porterin 1990-luvulla esittämän arvoketjun mukaisesti toimitusketjun vastuullisuutta tarkastellaan myös alihankkijoiden osalta.

Lähtötilanteessa on osattava tunnistaa yrityksen ydin, sen elämäntehtävä ja missio. Miksi yritys on olemassa ja mitä haluamme toiminnallamme edistää?

Kaupallistamisen kehä.

 

Missio on vastaus kysymyksiin: Miksi olemme täällä? Mikä oikeuttaa yrityksen olemassaolon? Kaiken toiminnan tulisi kummuta sen ydintehtävästä, jotta se synnyttäisi yritykselle pohjan merkitykselliselle tekemiselle. Kaikki lähtee siitä, että pysähdytään, kartoitetaan ja linjataan omalle toiminnalle elämäntehtävä.

Visio merkitseekin useasti määriteltynä harhanäkyä tai näkyä tulevaisuuden kuvausta. Visio on kuitenkin mission välttämätön vastinpari ja se ilmaisee mihin yrityksessä pyritään, millainen yritys haluaa tulevaisuudessa olla.

Visiota voidaan kutsua myös unelmaksi, joka kuitenkin muodostaa arkijohtamisen peruskiven. Sen avulla luodaan jokaiselle työntekijälle kuva tulevaisuudesta, isosta kuvasta, jonka avulla jokainen pienikin tehtävä tuntuu merkitykselliseltä.

Visio ei ole höttöä, vaan se on jotakin, mitä yritys haluaa saavuttaa ja jonka avulla on pyrkimys luoda jotakin taloudellista voittoa suurempaa ja merkityksellisempää. Ilman visiota yrityksen vastuullisuustyössä ei ole suuntaa eikä ohjetta esimerkiksi siihen, miten yrityksessä tehtävää kehitystoimintaa priorisoidaan. Hyvä visio kertoo sen, mikä on lopputuleman kannalta tärkeää ja mikä ei.

Arvot ovat yrityksen toiminnan suunnistuskartta. Ne myös muodostavat yritykselle tärkeän osan erottuvaa vastuullisuuden ”persoonallisuutta”. Niiden pohjalta arvotetaan ja jäsennellään asiat tärkeysjärjestykseen. Yrityksen kannalta arvot ovat välttämättömiä. Arvojen avulla kehityksessä voidaan asettaa asiat tärkeysjärjestykseen, sillä ne helpottavat ja nopeuttavat päätöksentekoa.

Arvojen pitäisi ohjata kaikkea yrityksen toimintaa. Selvät arvot näkyvät yrityksen arjessa. Ne myös ohjaavat kaikkea yrityksessä tehtävää päätöksentekoa ja strategian noudattamista. Arvot ovat oikopolkuja johdonmukaiseen ja eettiseen päätöksentekoon. Laajemmassa tarkastelussa arvot kertovat myös sen, millaisia vaikutuksia yrityksen toiminnasta on sen sidosryhmille.

Tietämättömyyteen ei voi vedota

Tietämättömyys ja osaamattomuus eivät saa olla syy vastuun välttämisestä. Kertaluonteiset kaupat eivät enää ole asia, jota rakennusalalla toimivien yrityksien tulisi tavoitella, vaan pitkäaikaiset asiakassuhteet. Vaikka työtä tehdään projektimaisesti, se parhaimmassa tapauksessa muodostaa jatkumon.

Vastuullisella toiminnalla on suora syy-seuraus-suhde menestymiseen ja positiiviseen kassavirtaan. Avoin ja läpinäkyvä tapa toimia sitouttaa koko yrityksen ja sen henkilöstön.

Vastuullinen yritys tuntee oman toimintansa vaikutukset, noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa muutostarpeet ja kehittää toimintaansa jatkuvasti. Vastuuta toteutetaan kokonaisvaltaisesti ja jokainen työntekijä tietää oman roolinsa osana isompaa kokonaisuutta.

Vaikeinakin aikoina ja kovenevassa kilpailussa joku pärjää aina. Miten muutokseen varaudutaan ja kuinka herätään uusiin vaatimuksiin ajoissa? Ei siksi, että se on helppoa, vaan siksi, että se on välttämätöntä. Ja lopultakin, vastuullisuutta johdetaan viime kädessä sydämellä. 

Lue lisää ja kuuntele podcast:

Pöysti Janne: Parhaat pärjäävät aina, KL 8.1.2019
ek.fi/mita-teemme/energia-liikenne-ja-ymparisto/vastuullisuus
whyco.fi/fi/miten-vastuullisuudesta-kannattavaa-toimintaa-onko-tyon-merkityksellisyydella-liiketoimintamallilla-ja-avoimuudella-valia
Kuuntele myös: ek.fi/ajankohtaista/ uutiset/2019/01/10/podcast-vastuullisuus-kannattaa-myos-taloudellisesti

Teksti Jaana Villanen Arvostrategi, palvelu- ja liiketoimintavalmentaja, kuva Jari Kostiainen