Betonialustan kosteuden lisäksi myös sen alkalisuus lisää sisäilmaongelmien riskiä rakennuksessa. Siksi muovimattoa asennettaessa on noudatettava tarkasti ohjeita. Pelkkä betonin riittävä kuivuminen ei takaa hyvää sisäilmaa.

Tuoreiden tutkimustulosten perusteella Rakennusteollisuus RT julkaisi uudet ohjeet. RT suosittelee, että muovipäällystettä asennettaessa käytetään alustana aina vähintään viiden millin paksuista matala-alkalista tasoitekerrosta.

Muovipäällystettä ei pidä asentaa suoraan betonin päälle, sillä betonipinnan alkalinen kosteus voi vaurioittaa muovipäällysteistä liimattua lattiarakennetta ja näin aiheuttaa rakennukseen sisäilmaongelmia.

Muovimatot ja niiden asentaminen betonialustan päälle ovat olleet pitkään puheenaiheina, kun uusissakin rakennuksissa, etenkin kouluissa, on havaittu sisäilmaongelmia. Tuore tutkimus ja RT:n uudet ohjeet eivät sivuuta sitä, että edelleenkin betonialustan riittävä kuivuminen on hyvin tärkeää, varsinkin jos alustan päälle asennetaan muovimatto. Aina betonin ei ole annettu kuivua rauhassa. Vallitseva asennustapa on kuitenkin uuden tiedon valossa lisännyt sisäilmariskiä silloinkin, kun betonialustan kosteus on ennen asentamista ollut raja-arvojen mukaista.

Tampereen yliopiston tutkimushankkeen ensimmäisessä vaiheessa todettiin, että betonin kosteuden ohella monien sisäilmaongelmien takana on toinen vähintään yhtä tärkeä tekijä, betonin alkalinen kosteus eli muovilla päällystettävän betonialustan korkea pH-arvo. Se johtuu betonin kovettumisreaktiossa muodostuvasta sivutuotteesta. Tutkijat ehdottavat, että kosteusrajojen lisäksi alustalle pitäisi asettaa myös alkalisuuden raja-arvot.

Tutkumuksessa selvitettiin, mikä vaikutus kosteudella on liiman ja muovimaton pehmentimien välisen kemiallisen reak-  tion käynnistymiseen. Tutkijat totesivat, että alkalinen kosteus on muovipäällysteisen liimatun lattiarakenteen vaurioitumisen keskeisin tekijä. Siksi tutkijat ja RT eivät suosittele muovipäällysteen asentamista suoraan betonin päälle.

RT:n uusi ohje neuvoo käyttämään liimattavan muovimaton alustana vähintään viiden millin paksuista matala-alkalista tasoitekerrosta. Matala-alkalisen kerroksen pH-arvo saa ohjeen mukaan olla enintään 11,5. Näin toimittaessa voidaan päällystystyö muuten tehdä nykyisillä Rakennustöiden yleisissä laatuvaatimuksissa (RYL) määritellyillä betonin suhteellisen kosteuden raja-arvoilla.