Tässä juttusarjassa käsitellään ajankohtaisia rakentamismääräyksiä. Kantavia rakenteita koskevat uudet asetukset astuivat voimaan vuodenvaihteessa. Ne korvaavat pääosin rakentamismääräyskokoelmasta (RakMK) B-osan. Määräykset annetaan laintyyppisesti asetuksina ja RakMK:ssa on koko säädösketju: lait, asetukset ja ohjeet.

Kokoelman rakenne muuttuu merkittävästi. Esimerkiksi suunnitteluperusteita koskeva ohje sisältää yhteen koottuna otteita maankäyttö- ja rakennuslaista sekä täydentävine ohjeineen kantavia rakenteita koskevan asetuksen ja eurokoodiosan kansallisia valintoja koskevan asetuksen.

Eri materiaaleja koskevat osat ovat ohjeita ja sisältävät yleisen osan sekä eurokoodien kansalliset liitteet.

Toteutusstandardit kuvaavat vaatimuksia yleisellä tasolla, eikä niissä määritetä työmenetelmiä. Niiden avulla suunnittelija määrittää vaatimukset lopputulokselle.

Eurooppalaiset standardit eivät esitä ohjeita suunnitelmien sisällöstä tai rakennustuotteiden ja rakenteiden kelpoisuuden arvioinnista. Tähän tarvitaankin kansallisia ohjeita.

Betoniyhdistys on tehnyt betoninormit, joissa toteutusosio on päivitetty toteutusstandardin mukaiseksi. Teräs- ja puupuolella luotetaan enemmän standardimaailmaan, eikä betoninormeja vastaavia suomalaisia ohjeita ole tehty.

Edistyksellisyys EU:n resursseilla

Rakenteiden suunnittelulle ja toteutukselle asetettu vaatimustaso ei uusissa asetuksissa oleellisesti muutu. Rakennusteollisuus RT:n erikoisasiantuntija Timo Tikanoja pitää kehitystä positiivisena. Nykymuotoinen suunnitteluohjeistus ei olisi syntynyt suomalaisten omin voimin.

”Edistyksellinen ohjeisto on saatu aikaiseksi EU:n isojen maiden resursseilla. Niiltä löytyi asiantuntemusta tähän yhteisponnistukseen. Meillä oli tekemistä jo siinäkin, että kansalliset ohjeet on saatu kattaviksi. Eri maiden vaikutus näkyy eurokoodien eri osissa, ja esimerkiksi muuratuissa rakenteissa on vahvasti brittiotetta.”

Materiaalikohtaisissa ohjeissa löytyy betonirakenteiden toteutukselle kolme vaatimusluokkaa. Vaikean valmistustekniikan suunnittelija voi huomioida käyttämällä vaativinta toteutusluokkaa ja antamalla työselostuksessa tai piirustuksessa erityisohjeita. Rakenteiden valmistusta valvoo vastaava tai erityisalan työnjohtaja ja töistä laaditaan toteutussuunnitelmassa edellytetyt dokumentit.

”Jotta vaatimustason mukaiset rakenteet syntyvät, on standardeja luettava nyt työmaillakin. Toteutusta ohjataan osittain kansallisilla ohjeilla, ja alussa joutuukin kaivelemaan RakMK:n sivuja, jotta normien mukaan mennään.”

Termistöä

  • Eurokoodit (eurocode-suunnittelustandardit): kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja, joiden soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden laatimista.
  • Kansalliset valinnat: eurokoodin kohdat, joissa kansallinen valinta voidaan tehdä.
  • Toteutusstandardit: eurooppalaisia tai kansallisia standardeja, joissa esitetään vaatimuksia rakennustyön toteutuksesta. Niitä voidaan täydentää kansallisilla ohjeilla tai standardeilla.
  • Yleiset materiaalikohtaiset ohjeet: sisältävät standardiviittaukset ja ovat sidos siihen, miten eurokoodit ja toteutus kytkeytyvät toisiinsa.

Tutustu määräyskokoelmaan ympäristöministeriön sivuilla.

Teksti Risto Pesonen