Aivotyö sekä kuormittaa että innostaa RKL:n ja RIA:n jäseniä. Nyt koottiin vertailuaineisto vuoden 2021 laajalle Aivotyökyselylle. Erot vuosien 2023 ja 2021 tulosten välillä eivät olleet suuria, mutta korona-ajan rajoitusten päättyminen
voi piillä positiivisten siirtymien taustalla.

Mestarin Elinkaarimalli -tutkimus­­hankkeessa selvitettiin työssä jaksamista laajassa ­Aivotyö-kyselyssä, joka teetettiin RKL:n ja RIA:n jäsenille kaksi vuotta sitten. Silloin kyselyyn vaikuttivat korona-ajan rajoitukset. Nyt Työterveyslaitos (TTL) toisti sovitusti kyselyn lähes samankaltaisena, mutta eri lähetystekniikalla. Siinä missä TTL lähetti viimeksi kyselyn suoraan, jaettiin linkki tutkimukseen nyt järjestöjen uutiskirjeiden kautta.

Uusi jakelutapa tuotti paljon pienemmän­ vastaajamäärän (nyt 202, vuonna­ 2021: 936), mutta silti vastaajat edustivat varsin hyvin jäsenistöjä sukupuolen, koulutustaustan ja ikäluokan osalta. Naisia oli vastaajista noin kolmannes, esihenki­löitä 47 prosenttia (2021: 23 %) ja yleisin­ ikäluokka oli 60-vuotias tai vanhempi. Yli puolella vastaajista oli joko teknikon tai rakennusmestarin AMK-tutkinto. ­Reilu kolmannes työskentelikin työnjohdon eri tehtävissä.

Tutkimusvuosien erot vähäisiä

Yleisimpiä aivotyön vaatimuksia ovat muun muassa keskeneräisten asioiden muistaminen, useiden laitteiden tai ohjelmien käyttäminen ja huomion siirtäminen asiasta toiseen.

Erot vuosien 2023 ja 2021 välillä eivät olleet merkittäviä, mutta useiden laitteiden käyttäminen yhtäaikaisesti oli harventunut vuoden 2023 kyselyssä. Läsnätyön lisääntyminen saattaa selittää muutoksen.

Stressitekijät laskeneet hieman

RKL:n jäsenten vastausten perusteella stressin kokemus on hieman vähentynyt. Muutoinkin aivotyön tyypilliset kuormitustekijät näyttävät hieman harventuneen: esimerkiksi yksityiskohtien muistaminen, jatkuva huomion siirtäminen ja keskeneräiset asiat eivät enää esiintyneet päivittäisinä kuormitustekijöinä yhtä usein kuin koronakeväänä 2021.

Muita kuormitustekijöitä rakennusalalla ovat ristiriitaisten ja epäselvien ohjeiden varassa toimiminen, keskeytykset sekä melu.

Tiimityö innosti

Aivotyö kuitenkin myös innostaa. Luova ajattelu, uusien ratkaisujen löytäminen sekä tiimityö tuottavat työkykyä ylläpitävää niin sanottua työn imua. TTL:n vastaavanlaisten tutkimusten aineistoon vertailtaessa rakennusalalla on erityisen tyypillistä mittasuhteiden oivaltamisen tuoma ilo. Tämä näkyy sekä suunnittelijoiden että työnjohtajien vastauksissa.

Vuosien välisessä vertailussa tiimityöskentely innosti selvästi useammin vuonna 2023 kuin vuonna 2021 – mikä taas saattaa selittyä korona-ajan rajoittuneella vuorovaikutuksella.

Aivotyökyselyn tarkemmat johtopäätökset hyödynnetään eritoten suunniteltaessa työikäisten valmennuksia ja palautumista.

RKL:n tutkimusta vuonna 2021 rahoit­ti Rakennusmestarien Säätiö. 

Teksti Maria-Elena Ehrnrooth kuva TTL