Työmaan logistiikka kuormittaa työnjohtoa. Koko tavaravirta voidaan kuitenkin antaa hoidettavaksi logistiikkaurakoitsijalle, jonka välivarasto puskuroi tehokkaasti aikataulujen heilahduksia ja keventää työnjohdon taakkaa.

Työmaa toimii aina ”tuonnin varassa”. Raken­tamisen vaatimat materiaalit ja komponentit saapuvat paikalle sitä mukaa kuin niitä tarvitaan. Kun aikatauluissa syntyy poikkeamia, tarvikkeita tuppaa kasaantumaan kohteeseen odottamaan asentamista.

Rakennuspaikalla seisovat materiaalit ovat monella tavalla haitallisia, ja niistä muodostuu huomattavaa hukkaa ja ennustamattomia kustannuksia. Tarvikkeita voidaan varastaa, ja ne voivat vaurioitua muiden työvaiheiden aikana. Ainakin niiden edestakainen siirtely vie ammattilaisten arvokasta työaikaa.

Urakoitsija voi turvautua vuokrattuun väli­varas­toon, mutta se on yleensä tilapäisjärjestely. Se luodaan työmaata varten erikseen ja usein omin voimin. Omassa välivarastossa ei yleensä ole käytössä varas­toinnin ja materiaalivirran sujuvia rutiineja, jotka ovat arkipäivää logistiikkayritysten pyörittämissä varas­toissa ja terminaaleissa.

Tavallista on, että suurehkon työmaan jokainen työnjohtaja hoitaa omat logistiikkaosuutensa itse. Vaikka yhteistyötä tehdään, työmaan kuljetuksia ei yleensä koordinoida kokonaisuutena.

Transval on Posti Groupin omistama logistiikkapalveluyritys, joka tarjoaa varastoinnin ohella monia muita logistiikkapalveluita muun muassa rakennusalan yhtiöille. Transvalin varastolla Espoossa on ikkunoita ja muita tarvikkeita odottamassa siirtoa asiakasyritysten työmaille.

Logistiikkapalveluita voi ostaa

Tavaroiden kuljetukseen, varastointiin ja siirtoon voi ostaa monen tasoisia aliurakointeja. Yksinkertaisimmillaan tämä on henkilöstövuokrausta: ulkoa hankittu työvoima tekee vähäistä ammattiosaamista vaativia tehtäviä. On luontevaa käyttää siirtoihin ja kantamiseen väkeä, jonka palkka on vaikkapa kaksi kolmasosaa timpurin, laatoittajan tai maalarin tuntikorvauksesta.

Henkilöstövuokrauksen käyttö ei kuitenkaan ole sellaista kumppanuutta, jollaista kehittynyt logistiikka­urakointi tarjoaa. Alalla toimii useampia yrityksiä, joiden toiminta vastaa eriasteisesti täyttä logis­tiikkayhteistyötä.

Mitä paremmin logistiikkaa aliurakoiva yritys on palveluihinsa panostanut, sitä tiiviimmin esimerkiksi sen datavirrat kytkeytyvät pääurakoitsijan toimintoihin. Sen sijaan, että työmaan työnjohto hoitaisi vaikkapa keittiökalusteet ajallaan työmaalle, osaava ­palveluntarjoaja hoitaa kuljetukset ja haalaukset töiden tosiaikaisen etenemisen mukaan eli seuraamalla itsenäisesti työmaan edistymistä.

Hyvin järjestelty logistiikka kytkeytyy koko rakennustyömaan työketjuun ja kattaa myös aliurakoitsijoiden, alihankkijoiden ja tukkuportaan toiminnan. Samalla se kokoaa tietovirran saman sateenvarjon alle.­ Näin kertynyttä dataa voidaan käyttää seuraavassa työkohteessa, ja tietojen käyttö jatkuu saumattomasti­ kiinteistön yllä- ja kunnossapidossa kohteen luovuttamisen jälkeen.

Kun materiaali­virrasta huolehtii ­logis­­tiikkaan ­eri­­kois­tunut yritys, suuren työmaan nor­maali­­vah­vuu­desta ­­voidaan siirtää yksi neljästä ­raken­nus- ­­mes­ta­rista toi­seen koh­teeseen.

Järkeistäminen tarjoaa säästöjä

”Logistiikkaurakoinnissa meitä toimijoita on muutamia, ja iloitsen jokaisen rakennusalan kehitystä ajavan yrityksen toiminnasta. Olemme samalla asialla. Se lisää rakennusalan tietoisuutta tuotannon tehostamismahdollisuuksista”, sanoo Posti Groupiin kuuluvan Transval Oy:n rakennuslogistiikan päällikkö Juho Lappalainen.
Hänen mukaansa moni työmaalogistiikan alihankki­jaksi profiloitunut yritys tarjoaa lähinnä henkilös­tövuokrausta.

”Kattavia kokonaispalveluita tarjoavia yrityksiä ei ole kovin monta. Tämän alueen järkeistäminen antaa säästöjä, joilla on selkeästi kansantaloudellista merkitystä.”

Toimiva ja tehokas logistiikka vaatii koko ketjun eli välivaraston, kuljetukset ja sisäänkannot sekä muut suunnitelman mukaiset työmaalogistiikan palvelut – ja kaiken tämän koordinoidusti yhdessä järjestelmässä. Logistiikan parantaminen on välttämätöntä jo yksistään siksi, että tahtituotanto yleistyy työmailla.

Logistiikan alihankinta keventää kiireisen työnjohdon päivittäistä taakkaa ja säästää rakennusyhtiön omia resursseja. Kun materiaalivirrasta huolehtiminen siirtyy pois rutiineista, suuri työmaa voi tulla toimeen neljän rakennusmestarin sijasta kolmella.

Esimerkiksi tahtituotannon yleistyminen nostaa työmaalogistiikan vaatimustasoa. Logistiikkapalveluiden ostaminen alihankkijalta tietysti maksaa, mutta toisaalta se auttaa oman toiminnan kehittämisessä ja tarjoaa säästömahdollisuuksia.

Tarkka hintatieto etukäteen

Kun työsuorituksia pystytään seuraamaan entistä­ ­yksityiskohtaisemmin, logistiikasta aiheutuneet kustannukset voidaan määrittää ja jyvittää eri työ- ja ­toimintavaiheille. Varastointi, kuljetus ja kantaminen­ voidaan erotella niin, että niiden euromääräiset ­seuraukset kohdennetaan tarkasti.

Esimerkiksi asuinkiinteistöjen valmistuksessa suurin osa työvaiheista ja erilaisista kustannuksista on suoraan vertailukelpoisia ja monistettavissa seuraavassa kohteessa. Näin saatu suoritehinnoittelu­ ­auttaa rakennuttajaa, pääurakoitsijaa ja aliurakoitsijaa ­arvioimaan eri vaiheiden kustannukset aikaisempaa tarkemmin.

Logistiikan kustannukset ovat keskimäärin noin ­15 prosenttia kohteen koko urakkasummasta, mutta ­esimerkiksi asennetulle kipsilevylle ei ole voitu laskea tai olettaa selkeätä hintaa neliömetriä kohden, koska kuljetusten ja varastoinnin osuus on puuttunut kokonaislaskelmasta.

Tieto ohjaa toimintaa

”Logistiikkaprosessissa tieto ohjaa toimintaa. Mitä­ ­aikaisemmassa vaiheessa projektin suunnittelutieto saadaan logistiikan käyttöön, sen paremmin onnistutaan saapuvien materiaalitoimitusten aikatauluttamisessa sekä työmaatoimitusten että terminaalitoimitusten osalta”, kertoo logistiikan hallintaohjelmistoja­ kehittävän Evianet Solutions Oy:n toimitusjohtaja Erkki Ruuska.

”Myös materiaalihukkaa syntyy vähemmän, kun menekit on laskettu tarkemmalle tasolle”, hän lisää.
Tahtituotannossa työmaa etenee työvaiheittain. Materiaalit virtaavat työmaalle tahdistettuina, peräkkäisinä toimituksina. Onnistumista seurataan jatku­vana prosessina. Kun data kulkee automaattisesti,­ päästään jäsentämään materiaalit sekä niiden kuljetukset ja käsittelyt. Tämä puolestaan mahdollistaa ­esimerkiksi hiilijalanjäljen laskemisen.

RT-kortistossa on jo tieto materiaalien hiilidiok­sidi­kuormasta. Kun sitä täydennetään muun muassa kuljetuksen ja varastoinnin tiedoilla, saadaan projektin tarkka hiilikuorma lasketuksi vertailukelpoisella tavalla. Samalla selviää myös hukattujen materi­aalien ja resurssien määrä.


”Kiinteää välivarastoa voi ajatella kehittyvänä palvelupisteenä. Alihankkijat voivat siirtää tiettyjä kokoonpanon osia pois omista ­tiloistaan ja hoitaa ne välivarastointia hallinnoivan logistiikka-alihankkijan alueella”, kuvailee Transvalin rakennuslogistiikan päällikkö Juho Lappalainen.

Välivaraston edut

Jos työmaan ulkopuolinen varastointi on jatkuva prosessi suunniteltuine rutiineineen ja kuljetuksineen, se ei muodosta työmaalle oleellista lisäkustannusta. Jo pelkästään puskurivarastona käytettynä erillinen varasto antaa työmaarutiineille päivien­ tai viikkojen venymän: tavara ei pyöri jaloissa, ja toisaalta materiaalit voidaan saada mestoille myös etuajassa.

”Kiinteää välivarastoa voi ajatella kehittyvänä palvelupisteenä. Alihankkijat voivat siirtää tiettyjä­ kokoon­panon osia pois omista tiloistaan ja hoitaa ne välivarastointia hallinnoivan logistiikka-alihankkijan alueella. Työmaan vaatimat vaihetyöt tehdään silloin puhtaammissa ja tilavammissa ympyröissä,­ ja nämä työt voidaan sovittaa edelleen työmaan ­aikatauluun”, kuvailee Transvalin rakennuslogistiikan päällikkö Juho Lappalainen.

Lappalainen toteaa, että työmaan syöttökuormaa yhä ajatellaan kuormakohtaisina kustannuksina, ja siksi esimerkiksi kaikki kipsilevyt yleensä tilataan yhte­nä lastina. Logistiikkakumppani sen sijaan voi kerä­tä välivarastolta tahtityön mukaisia, monia erilaisiakin materiaa­leja sisältävä eriä, joista silti saadaan täysiä kuormia työmaalle.


”4D-seuranta antaa suoraan (rakennuskohteen) materiaali­määrät ja aikataulun. Kun sitä sovelletaan ­logistiikkaurakoinnin kanssa, työnjohdon rutiinin­omaisesta laskentatyöstä poistuu suuri osa”, ­vakuuttaa Granlundin johtaja Jouni Ojala.

Neljän ulottuvuuden malli

Paras hyöty monipuolisten logistiikkapalveluiden ostamisesta alihankkijalta saadaan, kun samalla rakennustyömaa simuloidaan ja toteutetaan 4D-mallinnuksella.

Kun rakennuskohteen kolmiulotteista mallia tarkastellaan projektin edistyessä, ajan mukaan ottaminen tekee mallista neliulotteisen. Projekti voidaan simuloida useaan kertaan: näistä versioista valitaan käytännöllisin toteutus. Varsinainen rakennustyö tehdään tämän mallin mukaan.

”Tavallisesti materiaalitieto tulee työnjohdolle exceleinä, ja sen käsittely ja muuttaminen toiminnaksi on työlästä. 4D-seuranta antaa suoraan materiaalimäärät ja aikataulun. Kun sitä sovelletaan logistiikkaurakoinnin kanssa, työnjohdon rutiininomaisesta laskentatyöstä poistuu suuri osa”, kertoo johtaja Jouni Ojala Granlund Oy:stä.

Esimerkiksi IV-asennuksessa määrien lisäksi saadaan automaattisesti toimituksen ja asennuksen aikataulut sekä asennusaika metriä kohti. 4D-seuranta kertoo myös sen, uhkaako jokin työvaihe tai osaurakka jäädä aikataulusta.

Granlund tarjoaa monenlaisia kiinteistö- ja rakennusalan palveluita suunnittelusta isännöintiin. Ojala muistuttaa, että kiinteistöjen ylläpidossa on erittäin suuri hyöty­ ­siitä, että datavirta rakennuksen koko elinkaaren ajalta ­eli suunnitteluvaiheesta alkaen saadaan käyttöön yhtenäi­senä ja jatkuvana.


Teksti Lauri Lehtinen Kuvat Juho Paavola, Lauri Lehtinen, Transval, Vastavalo/Tuula Roos ja Granlund