Tässä tietoiskusarjassa käsitellään ajankohtaisia rakentamismääräyksiä. OSA 6/6 (2015)

Vuodelta 1948 peräisin olevan työtapaturma- ja ammattitautilain uudistus on 10 vuoden työn jälkeen valmis. Laki on kirjoitettu kokonaan uudestaan ja vastaa tämän päivän työelämän olosuhteita ja nykyistä oikeus- ja korvauskäytäntöä.

Muutokset ovat vähäisiä, mutta vakuutuksenottajan kannattaa seurata vakuutusyhtiöstään saamaansa postia tarkasti.

Historia työtapaturmien torjunnassa ja vahinkojen korvaamisessa alkoi Suomessa jo 120 vuotta sitten. Saimme työtapaturmavakuutuksen neljäntenä maana maailmassa, kun vuonna 1895 Suomeen säädettiin laki koskien työnantajan vastuullisuutta työntekijää kohtaavasta ruumiinvammasta.

Vuodenvaihteessa voimaan astuvan lain merkitys työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa on keskeinen, sillä tässä pakollisessa sosiaalivakuutuksessa ei ole vakuutusehtoja, vaan laki ohjaa toimintaa.

Toiminta hajautetussa järjestelmässä yhdenmukaistuu entisestään. Muutokset tuovat kaivattua selkeyttä ja läpinäkyvyyttä. Lisäksi lain tulkinnoille jää entistä vähemmän sijaa, mikä on hyvä asia paitsi vakuutusyhtiöiden myös vakuutettujen kannalta.

Vakuutuslaitokset ovat ryhtyneet hyvissä ajoin uudistamaan omia tieto- ja toimintajärjestelmiään. Haasteena on se, että ensi vuoden alusta lähtien joudutaan toimimaan kolmen eri työtapaturma- ja ammattitautivakuutuslain kanssa rinnakkain.

Ilmoitus tehtävä 10 päivässä

Uudessa laissa on ensimmäistä kertaa määritetty tapaturman käsite. Ennen se perustui pitkälti oikeudenpäätöksiin. Nyt tapaturma tarkoittaa ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden, ja myös kerrotaan olosuhteet, joissa sattuneet tapaturmat ovat työtapaturmina korvattava.
Vuosityöansio on määritelty uudella, selkeällä tavalla perustuen laskentaan. Sille löytyy laissa säännöt.

Oleellista on myös, että vain ansiotarkoituksessa tehty työ vakuutetaan uuden lain mukaisella vakuutuksella. Ryhmät, joita ei vakuuteta lain mukaan, ovat mm. harjoittelijat ja muut ei-työsuhteessa tehtävään työhön osallistuvat henkilöt.

Uusi laki on myös yrittäjien mielestä onnistunut, sillä se tuo vakuutusturvaan lisää selkeyttä. Siihen on kirjattu korvaus- ja oikeuskäytäntöjä, joita on sovellettu jo aiemmin korvaus- ja oikeuskäytännöissä.

”Pidän muutoksia avoimempaan suuntaan tervetulleina. Käytännössä suurin muutos liittyy tapaturmailmoitukseen, joka nyt tulee tehdä10 päivän määräajassa. Sen toimittaa vakuutusyhtiölle yrityksen edustaja tai tarvittaessa työntekijä itse. Useilla yrityksillä on tätä varten nettilomake. Näin homma rullaa sujuvasti”, arvioi Tapaturva Oy:n toimitusjohtaja Juha Merjama.

Myös vapaaehtoista työajan vakuutusta koskevia asioita löytyy laista, kun aiemmin ne olivat yhtiökohtaisissa vakuutusehdoissa.

Vuodesta 2000 lähtien lakisääteisessä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa on sitä harjoittavien vakuutusyhtiöiden välillä vapaa tariffikilpailu vakuutusmaksua koskevien säännösten rajoissa. Kaikilla yhtiöillä itse tuote – vakuutus työtapaturmien ja ammattitautien varalta – on lain määräämänä, siis sama.

Teksti Risto Pesonen, kuva Shutterstock