Työ- ja elinkeinoministeriö toteutti kyselyn harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan tehostamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Aikaisempiin kyselyihin verrattuna harmaan talouden torjuntaan liittyvät näkemykset ovat rakennusalalla muuttuneet positiivisempaan suuntaan. Toteutettujen toimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan myönteisesti. Odotuksiin liittyy kuitenkin epävarmuutta, kuinka Verohallinto pystyy hyödyntämään sille toimitettuja tietoja.

Tärkeimmäksi rakennusalalla toteutetuista harmaan talouden vastaisista toimenpiteistä koettiin tilaajavastuulaki. Myös rakennustyömaiden kulunvalvontaa ja veronumeroita sekä ilmoitusvelvollisuuksia alihankkijoista ja työntekijöistä pidettiin tärkeinä. Työläimmäksi arvioitiin ilmoitusvelvollisuus työmaan työntekijöistä. Seuraavaksi eniten työtä aiheuttavat tilaajan ilmoitusvelvollisuus ja veronumerot sekä kulunvalvonta työmailla.

Hallinnollinen taakka korostuu etenkin pienissä yrityksissä, joissa ei ole omaa erityisosaamista eikä rutiineja harmaan talouden ilmiöiden havaitsemiseksi. Vaikka rakennusalan yrityskyselyssä osa vastaajista esitti koko ilmoitusmenettelyn purkamista, valtaosa katsoi, että menettely yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa on tarpeellinen. Kysymys on ennen kaikkea menettelyjen kehittämisestä erityisesti digitalisoinnin avulla.

Tarvittavista kehitystoimenpiteistä rakennusalan yritykset olivat varsin yksimielisiä. Kärkeen nousivat ulkomaalaisille työnantajille asetettavat työnantajavelvoitteet sekä tilaajavastuu- ja hankintalain edellyttämien viranomais- ja vakuutustietojen saaminen sähköisesti ja veloituksetta. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että yhdelle viranomaiselle kertaalleen annettu tieto olisi samalla myös muiden viranomaisten käytössä.

Sekä Rakennusteollisuus RT että Rakennusliitto ovat yritysten kanssa yhtä mieltä listan kärjessä olevien toimenpiteiden tarpeellisuudesta.

Teksti Sirkka Saarinen