Jäsentutkimuksessa RKL:n toiminta sai hyvän yleisarvosanan. Tutkimus antoi pohjan keskustelulle mahdollisesta hallinnon uudistamisesta.

RKL lähetti jäsenilleen jäsentutkimuskyselyn tämän vuoden maaliskuussa. Tarkka tutkimusajankohta oli 13.3. – 24.3.2019. Tutkimukseen vastaaminen kiinnosti jäseniä: vastausprosentti oli 13,3.

Taustana kyselyn tekemiselle on ollut, että RKL:n hallitus päätti viime vuonna alkaa keskustella jäsenten kanssa hallinnon uudistamisesta. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on, että kykenisimme jatkossa reagoimaan ympäristön muutoksiin ketterämmin.

Kyselyn yhtenä tarkoituksena on ollut selvittää jäsentyytyväisyyttä ja edelleen saada kuuluviin kentän ääntä mahdollisesta hallinnon uudistuksesta. Kysely jaettiin eri kohderyhmiin, ja saatuja tuloksia verrattiin kohderyhmittäin ristiin. Kohderyhmät olivat: nykyiset hallituksen jäsenet, aikaisemmat hallituksen jäsenet, yhdistysten puheenjohtajat, työssä käyvät jäsenet, seniorijäsenet ja opiskelijajäsenet.

Kyseinen tutkimus on siis alkustartti keskustelulle – muutoksen aikataulu kokonaisuudessaan on vielä varsin avoin ja elävä. Tutkimuksen suoritti JHelske Research.

Tutkimus vahvisti uskomuksia

Tutkimus haluttiin jakaa eri kohderyhmiin. Tutkimuksen tulokset osoittavat selvästi, että muun muassa senioreiden ja opiskelijoiden näkemykset toiminnasta ja syystä kuulua liittoon poikkeavat toisistaan. Kaiken kaikkiaan vastausten mukaan yleisarvosana RKL:n toiminnasta on hyvällä tasolla kaikki kohderyhmät mukaan lukien.

Tärkeimmät jäsenyyden syyt ovat Rakennuslehti ja Rakennustaito, ammatti-identiteetin vahvistaminen, perinne ja koulutusmahdollisuudet. Näistä seniorit korostavat perinnettä ja opiskelijat puolestaan koulutusmahdollisuuksia.

RKL:n toiminta tunnetaan kautta linjan varsin hyvin. Tunteminen toki vaihtelee ryhmittäin, mutta yleisesti liiton tavoitteet tiedetään. Seniorijäsenet tuntevat toiminnan hyvin, kun taas opiskelijajäsenten toiminnan tunteminen on vähäisempää, mutta se ei liene ole yllätys.

Iloista tietoa saatiin siitä, että jäsenmaksulle saatava vastine koetaan hyvänä. Työssä käyvät jäsenet olivat kysymyksen suhteen kriittisimpiä. Kaikkiaan tyytyväisyys RKL:n jäsenetuihin suhteessa niiden tärkeyteen ovat hyvällä tasolla.

Tavoitteet koetaan tärkeäksi

Kaikki RKL:n asettamat keskeisimmät toiminnan tavoitteet koetaan tärkeiksi. Ykkösenä tavoitteista koettiin rakennusmestarikoulutuksen kehittäminen ja koulutuksen jatkuvuuden varmistaminen. Vastaajien mukaan ydintehtävien hoidossa RKL on parhaiten onnistunut nimenomaan rakennusmestarikoulutuksen kehittämisessä ja sen jatkuvuuden varmistamisessa.

Ydintehtävien hoidossa heikoimmin on onnistuttu jäsenyhdistysten toiminnan kehittämisessä. Kriittisin vastaajaryhmä oli työssä käyvät jäsenet. Kyselyn mukaan toiminta niin liiton kuin jäsenyhdistysten parissa kuitenkin houkuttaa jäseniä mukaan toimintaan.

Nimittäin peräti 74 prosenttia vastaajista on osallistunut RKL:n toimintaan joko omassa yhdistyksessään tai liitossa. Tämä on korkea luku!

Kysyttäessä hallinnon muutoksesta, suhtautuminen mahdolliseen uudistukseen on varsin maltillinen.

RKL:n hallinnon ja sen rakenteet tunsivat puolet vastanneista. Mutta piirien tai hallituksen jäsenten hallituspaikkoihin ja piirien lukumääriin ei juuri osattu ottaa kantaa.