Jäsenistöjen selkeä enemmistö antoi verkko­kyselyssä tukensa RKL:n ja RIA:n yhteistyön tiivistämiselle. Vaikutusvallan kasvu nähtiin tärkeimmäksi syyksi yhteistyölle. Esteiksi nähtiin kilpailu ja päällekkäiset rakenteet. Avointen vastausten kenttä kirvoitti kipakoitakin näkemyksiä.

Vuodenvaihteen sähkö­postikyse­lys­sä RIA:n ja RKL:n jäseniltä kysyt­tiin sisarjärjestöjen mahdollisuuksista tiivistää käytännön yhteistyötä. RIA ja RKL ovat kiinteistö- ja rakentamisalan läheisimmät järjestöt, joiden yhteistyö esimerkiksi yhdistys­koulutuksessa on näkyvää.

Kysely lähetettiin joulukirjeen jakelussa kaikille jäsenille ja tammikuussa vielä yhdistysten johdolle ja hallitukselle erikseen. Vastaajien kokonaismäärä laajassa jakelussa oli 769, joista RKL:n jäseniä oli enemmistö, 61,1 prosenttia. Yli puolet vastaajista oli yli 60-vuo­tiai­ta; vain 15 prosenttia vastaajista oli alle 40-vuotiaita. Yli neljännes oli pääkaupunkiseudulta.

Nykyiselle yhteistyölle vahva kannatus

Vastaajista myönteisesti olemassa olevaan yhteistyöhön vastasi­­ 76,8 prosenttia ja vain 1,4 prosenttia kielteisesti. Mahdollisesti tiivistyvään yhteistyöhön suhtautui myönteisesti 77,8 prosenttia ja kielteisesti 3,3 prosenttia.

Koulutustarjonta jäsenistölle (28 %) nähtiin selkeimmin sektorina, jossa yhteistyö voisi olla entistä läheisempää. Rakennuslainsäädäntöön vaikuttaminen (12 %), koulutuspoliittinen edunvalvonta (11 %), senioritoiminta (9,6 %) ja jäsenedut (8,3 %) saivat seuraavaksi eniten mainintoja. Hajonta oli verraten suurta. Monivalintakohdassa pystyi teknisistä syistä valitsemaan vain yhden vaihtoehdon.

Vaikutusvallan kasvu tärkein motiivi

Jäsenistön näkökulmasta tärkein syy lisätä yhteistyötä on vaikuttaminen. Vastaajista 45 prosenttia oli sitä mieltä, että yhteistyössä liittojen vaikutusvalta kasvaa. Joka kolmas koki, että jäsenmäärän laskiessa yhteistyöllä saadaan enemmän aikaan. Järkevää talouden­pitoa korosti 23 prosenttia vastaajista, ja viidesosa koki, että järjestöjen intressit ovat kovin samankaltaiset. Kohdassa sai valita useamman vaihtoehdon.

Yli kolmasosan (35 %) mielestä ei ole esteitä yhteistyön lisäämi­selle, mutta kilpailu samoista poten­tiaalisista jäsenistä närästi joka neljättä (26 %).
Avoimissa vastauskentissä tuli ilmi mielipiteiden laaja kirjo: ”Parempi yhdistyä kuin kuihtua”,

”Esteenä jäsenistöjen asenne­vammat” ja ”Kilpailu pitää järjestön virkeänä”. 167 avoimesta vastauksesta 45 oli selkeästi yhdistymisen kannalla, 13 otti voimakkaasti kantaa erillisten liittojen puolesta varallisuus- ja aate-eroihin vedoten ja iso joukko kannatti kaikenlaisen yhteistyön lisäämistä.

Aktiivien tulokset samankaltaiset

Yhdistysaktiivien (115 vastaajaa; RIA:n osuus peräti 80 %) näkemykset olivat hyvin pitkälti linjassa jäsenistön kanssa. Nykymuotoinen yhteistyö sai 78,3 prosentin kannatuksen, tiivistyvä 76,3 prosentin ­tuen. Aktiivit kuitenkin näkivät vaikutusvallan kasvun vielä merkittävämpänä (54 %) ajurina yhteistyölle.

Seuraavaksi RKL:n ja RIA:n ­jäsenlehdet pilotoivat sisältö­yhteistyötä numerossa 2/2021, joka ilmestyy toukokuun lopussa.

Teksti Maria-Elena Ehrnrooth