Suomen rakentamismääräyskokoelmien uudistus astui voimaan 1.1.2018, jolloin uudet asetukset korvasivat tähänastiset Suomen rakentamismääräyskokoelmat. Rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (958/2012) mukaisesti.

RIA ja RKL:n Uudet asetukset 2018 -kiertueella on keväällä käyty läpi uudistuneet YM:n asetukset. Kiertueet ovat saaneet todella hyvää palautetta, ja jatkoa on myös tulossa syksyllä.

Koulutukset kolmessa osassa

Ensimmäinen koulutus on jaettu kahteen osioon: ensimmäinen jakso on niin sanottu informatiivinen osa uusista energiatehokkuusasetuksista, ja päivän loppuosa käsittelee muutoksia energiatodistuksen laskentaan.

Yksi keskeisimmistä uudistuksista koskee aiempaa Rakentamismääräyskokoelman D2:sta eli aihetta ”Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto”. Vanhan energiatehokkuuden korvautuvaan asetukseen verrattuna keskeiset muutokset koskevat terminologian selkeyttämistä, laskentasääntöjä ja rakennusten ryhmittelyä energialuokituksissa.

Myös energiatodistuslomaketta ja sen täyttöohjetta on päivitetty. Jatkossa uusi rakennus voi saada energiatodistuksessa A-luokituksen aiempaa kustannustehokkaammin.

Luennoitsijana toimii Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy:stä. Tähän asti kuulijoina on ollut 220 aiheesta kiinnostunutta neljällä eri paikkakunnalla.

”Palaute koulutuksista on ollut kiittävää”, iloitsee RKL:n koulutustoimikunnan puheenjohtaja Matti Antikainen.

Kuivaketju10-toimintamalli

Toisessa suositussa koulutuksessa paneudutaan rakentamisen kosteudenhallinnan menettelytapoihin ja uusiin asetuksiin rakennuksen ääniympäristöstä ja esteettömyydestä sekä käyttöturvallisuudesta.

Uuden asetuksen rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta tavoitteena on välttää kosteudesta aiheutuvia vaurioita ja haittoja rakentamisessa. Tämä koskee uudisrakentamisen ohella myös korjaus- ja lisärakentamista.

Koulutustilaisuudessa kuulet muun muassa, miten laaditaan kosteudenhallintaselvitys ja -suunnitelma. Tapahtumassa esitellään Kuivaketju10-toimintamalli, jolla pyritään estämään kosteusvaurioiden syntyminen kaikissa rakennusprosessin vaiheissa.

Ääniympäristön huomioiminen on aikaisempaa tärkeämpää, koska melualueiden läheisyyteen rakentaminen, ympäristömelu ja rakennusten sisätilojen äänilähteet ovat lisääntyneet. Uudella asetuksella määritellään uusia raja-arvoja tai vaatimuksia muun muassa rakennusten ääneneristävyyteen, melun- ja tärinäntorjuntaan sekä ääniolosuhteisiin.

Lisäksi säädetään virkistykseen käytettävien piha- ja oleskelualueiden sekä oleskeluun käytettävien parvekkeiden ääniolosuhteista.

Asetus rakennuksen esteettömyydestä tulee koskemaan rakennuslupia, joita haetaan 1.1.2018 jälkeen. Ympäristöministeriön mukaan asetus selkeyttää esteettömään rakentamiseen liittyviä vaatimuksia ja vähentää kuntien välisiä tulkintaeroja.

Jatkossa rakentajat pystyvät paremmin ennakoimaan säännösten soveltamista, mikä sujuvoittaa koko rakennusprosessia. Uudella asetuksella täsmennetään useita esteettömään rakentamiseen liittyviä mittoja, jotka ovat olleet tähän saakka tulkinnanvaraisia.

Aiemman asetuksen rakennusten käyttöturvallisuudesta sisältö on säilytetty pääosin ennallaan, mutta uusi asetus täsmentää erityisesti portaita, kaiteita ja käsijohteita koskevia suosituksia. Asetuksessa on esimerkiksi määritelty portaille käyttötarkoituksen mukainen vähimmäisleveys ja etenemä sekä nousujen enimmäiskorkeus. Asetus tarjoaa entistä yksiselitteisemmät ohjeet eri käyttötarkoituksia palvelevien helppokulkuisten portaiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Uudet asetukset 2018 -kiertueella koulutuskierrokset on jaettu kolmeen eri osioon:

1. Energiatehokkuusasetus ja energiatodistusasetus sekä sisäilmasto ja ilmanvaihto + päivityskoulutus energiatodistuksen laskijoille

2. Rakennuksen terveellisyys – käyttöturvallisuus – esteettömyys

3. Rakennuksen paloturvallisuus (syksyllä 2018)

Luennoitsijana toimii Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT ry:stä. Kevään aikana koulutustilaisuuksissa on ollut 270 osallistujaa neljällä eri paikkakunnalla.

Syksyn aikatauluja ja uudet aiheet julkaistaan RKL:n kotisivuilla.

Teksti Joakim Högström, kuva Jari Kostiainen