Kolme 25 000 rakennusalan ammattilaista edustavaa järjestöä julkaisi tänään yhteisen kannanottonsa tulevaan hallitusohjelmaan. Näkemykset liittyvät rakentamisen sääntelyyn, digitalisoitumiseen, kaupunkipolitiikkaan, alan koulutukseen ja vähähiiliseen rakentamiseen.

”Muuttoliike, kaupungistumiskehitys ja väestön ikääntyminen jatkuvat voimakkaana 2020-luvulla. Rakentamisen toimiala kehittää suomalaista yhteiskuntaa aina alueiden suunnittelusta itse rakennustuotantoon. Alalle ja sen palveluksessa työskenteleville on tärkeää, että tulevaisuudennäkymät ovat selkeät ja tulevaisuuteen suuntaavat”, toteaa rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA:n toimitusjohtaja Kimmo Sandberg.

Järjestöistä on tärkeää, että rakennusalan sääntelyn uudistamista jatketaan seuraavalla hallituskaudella. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamistyö on toteutettava suunnitellusti. Lisäksi uudistuksen yhteydessä on nopeutettava ja selkeytettävä kaavoitusta sekä sujuvoitettava lupakäytäntöä.

”Kaikkien rakennettuun ympäristöön liittyvien tahojen on edistettävä digitalisaatiota. Erilaisia digitaalisia ratkaisuita on hyödynnettävä suunnittelusta ja rakennuslupavaiheesta aina käyttöön ja ylläpitoon saakka. Digitalisaatio mahdollistaa koko elinkaaren aikaisen tiedon hyödyntämisen ja tämän myötä myös rakennetun ympäristön laadun parantamisen”, sanoo Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin toimitusjohtaja Miimu Airaksinen.

Kaupunkipolitiikan täytyy olla vahvasti esillä seuraavassa hallitusohjelmassa. Julkisten rakennusten korjausvelkaa on vähennettävä määrätietoisella korjausrakentamisella. Hallitusohjelmassa on lisäksi varmistettava liikenneinfran ylläpidon ja korjaamisen vaatima rahoitustaso.

”Rakennusalan koulutukseen on panostettava enemmän. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksen laadun turvaaminen edellyttää perusrahoituksen lisäämistä. Rakennusalan korkeakoulujen aloituspaikkamääriä on arvioitava uudelleen. Erityisesti työnjohtajien (rakennusmestari AMK) kohdalla työelämästä poistuvien määrä on korkea”, sanoo rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n toimitusjohtaja Hannu Järveläinen.

RIA, RIL ja RKL esittävät hallitusohjelmatavoitteissaan:

Rakennusalaan liittyvän sääntelyn uudistamista jatkettava seuraavalla hallituskaudella

 • Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus toteutetaan suunnitellusti.
 •  Kaavoitusta nopeutetaan ja selkeytetään sekä lupakäytäntöjä sujuvoitetaan uudistuksen yhteydessä.
 • Ympäristöministeriön on tuettava rakennusvalvontojen työtä yhteisten käytäntöjen muodostamiseksi.

Valtion ja kuntien edistettävä rakennusalan digitalisoitumista

 • Kuntien rakennusvalvontojen yhteistyö ei ole vielä riittävää sähköisen asioinnin ja digitalisuuden tuomat mahdollisuudet huomioiden.
 • Ympäristöministeriön on määrätietoisesti edistettävä rakennusvalvontojen vapaaehtoista yhteistyötä.
 • Joka kunnassa on kyettävä hakemaan rakennuslupa sähköisesti. Ympäristöministeriön on edistettävä tietomallipohjaisen rakennuslupakäsittelyn laajentumista.

Kaupunkipolitiikka vahvemmin osaksi hallitusohjelmaa

 • Valtion on tuettava suurten kaupunkien ja maakuntakeskusten kehittämistä niille suunnatuilla toimenpiteillä.
 • Julkisten rakennusten korjausvelkaa on vähennettävä määrätietoisella korjausrakentamisella. Erityisesti julkisten kiinteistöjen korjausrakentamiseen on kehitettävä uusia rahoituskeinoja (esim. ARA-avustus).
 • Liikenneinfrastruktuurin ylläpidon ja korjaamisen vaatima rahoitustaso on varmistettava hallitusohjelmassa. Uudet investoinnit tulee suunnitella ja toteuttaa hallituskausien yli ulottuvien ohjelmien avulla.
 • Kaupunkiseutujen maankäytön, liikenteen ja asumisen kehittämistyötä on jatkettava MAL-sopimusten avulla.

Rakennusalan osaajien koulutukseen panostettava enemmän

 • Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksen laadun turvaaminen edellyttää perusrahoituksen lisäämistä. Tällä hetkellä rahoitus jää koko ajan jälkeen kustannustason noususta.
 • Työelämässä oleville on tarjottava enemmän täydennyskoulutusmahdollisuuksia ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.
 • Rakennusalan korkeakoulujen aloituspaikkamääriä on arvioitava uudelleen. Erityisesti työnjohtajien (rakennusmestari AMK) kohdalla työelämästä poistuvien määrä on korkea.

Työtä vähähiilisen rakentamisen eteen

 • Rakentamisen hiilijalanjälkeä on pyrittävä vähentämään yhteistyössä niin alan kuin hallituksen toimenpiteillä.
 • Eri rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä kohti vähähiilistä rakentamista on tuettava julkisesti ja yksityisesti rahoitetuilla ohjelmilla.