Ympäristöministeriö on antanut vuonna 2014 asetuksen kantavien rakenteiden laatusuunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta. Asetus ei kuitenkaan rakennustarkastajien mukaan ole muodostunut vallitsevaksi käytännöksi.

Lisäksi tarkastajia huolettaa asetuksen ja kantavien rakenteiden toteutusstandardien sekä eurokoodien vähäinen tuntemus. Heidän mukaansa laatusuunnitelman toteuttamatta jättämiseen liittyy riski, että rakenteellisen turvallisuuden vaatimuksia ei saavuteta.

Tämän johdosta rakennustarkastajat ovat yhdessä valmistelleet kantavien rakenteiden laadunvarmistukseen liittyviä erityistoimenpiteitä, jotka koskevat pientaloja suurempia rakennuksia.

Kenellä vastuu kantavien rakenteiden laadusta?

Vuoden 2018 alussa voimaan astuneet, kantavien rakenteiden laadunvalvontaa koskevat toimenpiteet on jaettu kolmeen ryhmään:

1. Kantavien rakenteiden laatusuunnitelman ja sen toteutuksen valvontaan nimettävä pätevä asiantuntija

Asiantuntija antaa lausunnon laatusuunnitelman sisällöstä, valvoo sen toteutumista ja kirjaa tarkastusmerkinnät. Jos tässä ei käytetä rakennushankkeen vastaavaa rakennesuunnittelijaa, on tekijä hyväksytettävä rakennusvalvonnassa ennen selvitystyöhön ryhtymistä.

2. Asiantuntijalausunto esitettävä ennen rakennustyön aloituskokouksen pitämistä

Lausunnossa sisällöstä on todettava muun muassa, voidaanko laatusuunnitelmassa esitetyillä tarkastuksilla ja toimenpiteillä varmistaa teknisten ja suunnitelmissa esitettyjen vaatimusten sekä hyvän rakentamistavan mukainen lopputulos.

3. Asiantuntija valvoo ja todentaa laatusuunnitelman toteutumisen

Hän valvoo laadunvarmistusmenettelyiden toteutumista ja todentaa rakennustyön tarkastusasiakirjaan, täyttävätkö toteutetut rakennushankkeen kantavien rakenteiden laadunvalvonnan toimenpiteet. Todentaminen on tehtävä ennen kunkin kantaviin rakenteisiin liittyvän rakennekatselmuksen ja ennen kunkin loppukatselmuksen toimittamista.

Valmisteluihin osallistuivat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori ja Kouvola, ja mukana olevien kaupunkien määrä kasvaa. Rakennustarkastajat ovat katsoneet tarpeelliseksi puuttua laajemminkin ympäristöministeriön määräysten soveltamiseen. He ovat sopineet rakentamismääräyksien tulkintojen yhtenäistämisohjeista, joita maaliskuussa on valmiina jo nelisenkymmentä.

Yhteisten käytäntöjen kehittämistä pitää Ramboll Finland Oy:n suunnittelujohtaja Tapio Aho hyvänä menettelynä, sillä rakennusvalvonnan tulkinnat vaihtelevat paljon.

Sen sijaan kantavien rakenteiden laatuvastuun siirtämisestä pääsääntöisesti rakennesuunnittelijoille Aho ei pidä onnistuneena.

”Laadun varmistaminen on tietenkin ehdottoman tärkeää. Kun rakennesuunnittelija ei ole jatkuvasti työmaalla, on väärin asettaa hänet vastuunkantajaksi laadun todentamisesta. Työmaallahan laatu ja sen varmistaminen tehdään, joten vastuukin tulee ilman muuta palauttaa vastaavalle mestarille ja hänen esikunnalleen.”

 

Teksti Risto Pesonen

Tässä juttusarjassa käsitellään ajankohtaisia rakentamismääräyksiä.