FISEn johdolla käynnistettiin Pätevyyssanaston laatiminen lokakuussa 2018. Tavoitteena on osana
KIRA-digin vakiointityötä laajentaa kiinteistö- ja rakentamisalan sanastoa kattamaan keskeinen
KIRA-alan henkilöpätevyyksiin liittyvä termistö. Pääpaino on maankäyttö- ja rakennuslain esittämissä
pätevyyksiin liittyvissä termeissä.

Viime vuosina sanastojen tarve on kasvanut erityisesti rakentamisen digitalisaation laajenemisen
myötä. KIRA-sanasto 1.0 tuotettiin RAKLI ry:n koordinoimassa sanastoprojektissa, jossa laadittiin
kiinteistö- ja rakennusalan keskeinen sanasto käsittäen 116 termiä.

KIRA-sanaston työstämistä on jatkettu osana KIRA-digin vakiointityötä. Käynnistyneen KIRA 2.0
laadinnan tavoitteena on täydentää johdonmukaisesti KIRA 1.0–sanastoa. Työ liittyy myös mm.
Yhteinen tiedon hallinta (YTI) –hankkeeseen, rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuurityöhön
sekä rakennetun ympäristön ekosysteemikuvauksen valmisteluun.

FISEn Pätevyyssanasto-hankkeen tavoitteena on laajentaa KIRA-sanastoa kattamaan se noin 50
KIRA-alan henkilöpätevyyksiin liittyvää termiä. Hankkeen yhteydessä ohjelmoidaan viestintätoimia,
jotka vahvistavat alan tietoisuutta pätevyyssanastosta ja sanastotyön merkityksestä. Pääpaino on
maankäyttö- ja rakennuslain pätevyyksiin liittyvissä termeissä.

Keskeisen pätevyyssanaston määrittämisellä tuetaan mm. kaikenlaista viestintää aina
viranomaisviestinnästä kansalaisten väliseen vuorovaikutukseen, lainsäädännön ja direktiivien
valmistelua, lainsäädännön tarkoituksenmukaista soveltamista sekä tietojärjestelmien ja rekisterien
rakentamista yhteensopivaksi.

Hankkeen ensimmäinen työpaja järjestettiin Rakennusvalvontapäivien yhteydessä 7.11.2018.
Työpajassa valittiin lainsäädännöstä peratuista sanoista keskeiset jatkotyöstettävät termit.
Seuraavaksi ne määritetään standardin ISO/TC 37 terminologisten periaatteiden ja menetelmien
mukaisesti yhteistyössä Sanastokeskus TSK:n kanssa.

FISEn viime vuosien keskeisenä tavoitteena on ollut pätevyyden hakuprosessin sujuvoittaminen.
Sanastotyö osaltaan tukee sitä, sillä yhdenmukaisella kielellä edistetään yhteisymmärrystä ja
vähennetään tarpeettomia erilaisia tulkintoja.