Laaja kyselytutkimus kartoitti amk-opiskelijoiden tuntoja. Syksyllä valmistuvan selvityksen aineistosta käy ilmi, että rakennusmestariopintojen keskeyttämistä harkitaan päivälinjalla eniten ensimmäisen vuoden aikana. Silti valtaosan mielestä opinnot vastaavat odotuksia.

RKL käynnisti keväällä ammattikorkeakouluissa rakennusmestarilinjan opiskelijoiden parissa opintojen keskeyttämiseen liittyvän tutkimuksen. Se toteutettiin yhteistyössä e2 Tutkimuksen kanssa osana Rakennusmestarien Säätiön tukemaa Mestarin elinkaarimalli-hanketta. Monen sivun mittaiseen kysymyspatteriin saatiin lähemmäs 300 vastausta ammattikorkeakoulujen yhteyshenkilöiden ja opettajien avustuksella.

Selvän enemmistön (78 % vastaajista) mielestä opinnot ovat vastanneet odotuksia. Noin neljännes vastaajista kokee opinnot toisinaan liian vaativiksi. Taustamuuttujat, kuten sukupuoli, ikä tai aikaisempi koulutustausta, eivät tuo merkittäviä eroja vastaajien välille “odotuksissa”, mutta ammattikoulun käyneet vastaajat (30 %) olivat hieman useammin samaa mieltä väittämästä “liian vaativia” kuin lukion suorittaneet (20 %).

Tavoiteaikaan pyritään

Opiskelijat arvioivat pystyvänsä valmistumaan tavoiteajassa tai jopa nopeammin. Kolme neljästä vastaajasta koki näin, eivätkä ikä tai sukupuoli vaikuttaneet näkemyksiin. Tilastot kertovat muuta, sillä opintojen läpäisy tavoiteajassa on kuitenkin kaikista aloittaneista varsin matala.

Sukupuoli tai ikä eivät näy vaikuttaneen näkemyksiin, eikä merkittäviä eroja ollut myöskään päiväopintoja ja monimuoto-opintoja tekevien välillä.

Ammattikoulun käyneet (76 %) ovat väittämän kanssa samaa mieltä hieman useammin kuin lukion käyneet (65 %). Ammattikorkeakouluista erottautui Metropolia, jonka opiskelijat (71 %) olivat selvästi keskimääräistä useammin “täysin samaa mieltä” väittämän kanssa.

Päiväopiskelijoille ensimmäinen vuosi riskialttein

Päivälinjalla opiskelevista 39 prosenttia ilmoittaa harkinneensa opintojen keskeyttämistä ensimmäisenä vuotena, mutta tilanne helpottaa toisen vuoden aikana.

Monimuoto-opiskelijoilla on päinvastoin: keskeyttäminen on tavallisimmin mielessä toisena opiskeluvuotena (46 % on harkinnut kesken jättämistä), jolloin jaksaminen saattaa olla jo koetuksella perheen ja työn ristipaineessa.

Usein aikuiset, jotka hakeutuvat työelämän kautta opintoihin tai vaihtavat alaa, ovat motivoituneempia, koska tuntevat jo alaa ja tietävät paremmin mitä työelämältä toivovat.

Lähiopetusta kaivataan

Kysely tehtiin koronarajoitusten vallitessa, ja vastaajien näkemys lähiopetuksesta riippui vastaajan iästä. Yli puolet (56%) 31–40-vuotiaista on ollut tyytyväisiä etäopintojen lisääntymiseen, mutta sen sijaan alle 30-vuotiaiden enem-
mistö (55 %) koki etäopiskelun vähemmän mielekkääksi. Opintosuorituksia on kertynyt odotettua heikommin erityisesti 18–23-vuotiaille opiskelijoille (29 %).

Tukiopetusta opintojaan aloittaville

RKL auttaa opintojen alkuvaiheessa tarjoamalla tukiopetusta matematiikassa ja ruotsissa. Etäkursseille on ollut suuri kysyntä, ja matematiikassa piti järjestää jo toinen pienryhmäkurssi lokakuulle. Jonoa oli myös virkamiesruotsin tukiopetukseen.

Tutkimukseen vastanneita oli kahdeksassa ammattikorkeakoulussa. Lopullinen raportti valmistuu marraskuussa.

Teksti Maria-Elena Ehrnrooth kuva Adobe