Raatimestari on RKL:n jäsen, jonka RKL-raati on hyväksynyt raatimestariksi. Kyseessä on puolueeton asiantuntija, joka on läpäissyt vaadittavan koulutuksen ja kokeen.

Raatimestareita on noin 70, ja he ovat yleensä oman erikois­tumisalueensa kor­keim­­man tason asiantuntijoita.

Raatimestari toimii riippumattomana asiantuntijana arvioiden puolueettomasti rakennusvirheitä­ ja rakentamisen virheitä esimerkiksi asuntokauppa- ja kiinteis­tö­­kauppariidoissa sekä urakkariidois­sa. Tutkimusten kohteena on usein kosteusvaurio ja mikrobivaurio ja siitä johtunut sisäilmaongelma.

Raatimestari vai tavarantarkastaja?

Myös Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunnan hyväksymä tavarantarkastaja toimii osapuolista riippumattomana asiantuntijana. Sekä tavarantarkastaja että Raatimestari tekee teknisen ­arvioinnin virheestä tai ongelmasta tuotteessa tai palvelussa. Tavaran­tarkastajan tehtävä on ­rajattu ­selkeästi pelkästään tekniseen ­arviointiin. Raatimestari voi käsitellä monipuolisemmin myös esimerkiksi asian sopimus- ja ­lakitaustaa.

Tavarantarkastaja ei saa esimerkiksi esittää kannanottoja osapuolten vastuista ja velvollisuuksista. Raatimestari voi esittää sovinto­ehdotuksen, ja siksi Raatimestaril­ta edellytetään asiaa koskevan lainsäädännön riittävää hallintaa.

Raatimestari voi ehdottaa korjaustapaa

Tavarantarkastaja voi esittää vain välittömän vaaran estämiseksi korjausohjeen, mutta ei korjaussuosi­tuk­­sia. Raatimestari voi esittää pyyn­­nöstä ja eri toimeksiannosta­ kor­jaus­tapaehdotuksen ja tehdä kustannuslaskelmia.

Kummassakin toiminnassa asian­tuntijan on arvioitava esteellisyytensä sekä erityisosaamisensa kyseisen tarkastuskohteen ja osapuolten osalta. Kummankin tehtävä on luottamuksellinen. Raatimestarikin voi tehdä tarkastuksen vain yhden tilaamana, mutta hänen tulee pysyä puolueettomana ja kutsua osapuolet tarkastukselle.

Osaamista ylläpidettävä

Kummassakin toiminnassa on keskeistä tarkastuksen suorittajan korkean tason asiantuntijuus sekä osaamisensa ylläpitovaatimus. Raatimestareilla on lisäksi omat sääntömääräiset koulutuksensa.
Pätevyysvaatimusten voi sinällään katsoa olevan saman tasoisia. Tavarantarkastajan on annettava toiminnastaan oikeudessa oma tavarantarkastajan vakuutuksensa.­ Raatimestari sitoutuu toiminta­ohjeeseen ilman erityistä valaa.

Kummankaan ohjesäännöissä ei kielletä toimintaa toisessa, mutta keskeistä on se, että tavarantarkastustoimintaa ei saa sekoittaa muun toiminnan kanssa.

Tilaajien kannalta keskeinen eroavuus lienee toimeksiannon laajuudessa. Raatimestari voi pyyde­tyl­lä sovintoehdotuksella ratkaista ­ennalta yleensä vasta oikeus­asteissa käsiteltäviä asioita, kun sen sijaan tavarantarkastuskertomuksen pitää keskittyä pelkästään tekniseen ­arviointiin.

Teksti Eerikki Nuutinen kuva Adobe

Kirjoittaja, rakennusmestari Eerikki Nuutinen toimii RKL-raadin hyväksymänä asiantuntijana ja Raatimestarien johto­ryhmän jäsenenä. Artikkelin on tarkastanut HTT-tavarantarkastaja, raken­nusmestari Marit Sivén.