Tässä tietoiskusarjassa käsitellään ajankohtaisia rakentamismääräyksiä. Työmaan jätehuoltokustannuksia voi alentaa hyvällä suunnittelulla, mutta lainsäädäntökin asettaa työmaan jätehuollolle tiukat vaatimukset.
OSA 2/6 (2015)

Jätehuollon hyvällä toteutuksella parannetaan rakennustyön kustannustehokkuutta ja turvallisuutta sekä varmistetaan lainsäädännön vaatimusten täyttyminen. Jätteiden lajittelun ja laadukkaan jätehuollon tavoite on ehkäistä ympäristön pilaantumista ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Yhteiskunta on asettanut rakentamisen jätehuollolle valtakunnallisen tavoitteen, jonka mukaan talonrakentamisen ja purkamisen jätteistä on kierrätettävä 70 prosenttia. Rakennuskohteessa jätehuollon suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitettävä huomiota vastuu- ja sopimuskysymyksiin, jätteiden lajittelun järjestelyihin, kuljetuksiin käsittelypaikkoihin sekä jätteitä koskevaan kirjanpitoon ja raportointiin.

Lainsäädäntö ohjaa materiaalien käyttöä koko rakennusprosessin ajan, mistä antaa hyvän kuvan valmistumassa oleva RT-ohjekortti. Se käsittelee myös online casino talonrakennustoiminnan ympäristö- ja jätehuoltoa, jätteiden ja uusiomateriaalien hyödyntämistä sekä rakennusosien uudelleenkäyttöä.

Rakennusmateriaalien käytöstä ja käsittelystä syntyviä kustannuksia voi alentaa parantamalla materiaalitehokkuutta. Helpoimmin hyödyn saa jätteen synnyn ehkäisemisellä, johon jo suunnittelu- ja hankintavaihe vaikuttavat.

Työmaan jätehuollosta käytännössä huolehtii jätteen haltija. Vastuullinen on rakennuttaja tai urakoitsija, jonka toiminnassa jäte syntyy. Jokaiselle urakoitsijalle kuuluu jätteiden lajittelu ja siirto osoitettuihin paikkoihin. Rakennusliikkeet ostavat usein koko jätehuollon ulkoistettuna palveluna jätehuoltosuunnitelmasta alkaen.

Rakennusliikkeen kannattaa kustannusjahdissaan asettaa jätemäärien vähentämistavoitteet ominaisjätemääriin pohjautuen. Työmaiden säästömahdollisuudet lisääntyvät lajittelun määrää kasvattamalla, sillä sekajätteiden toimittaminen kaatopaikalle kallistuu jatkuvasti.

Rakennuttaja on velvollinen rakentamista tai purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessaan esittämään selvityksen rakennusjätteen määrästä, laadusta ja lajittelusta. Erikseen on ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta jätteestä. Purkamista edeltävässä selvityksessä kartoitetaan rakenteista syntyvät jätelajit, erityisesti vaaralliset jätteet sekä tehdään karkea arvio jätemääristä lajikohtaisesti.

Jätehuollosta vastaava tekee kunkin jätelajin kuljetuksesta ja käsittelystä sopimuksen jätehuoltorekisteriin merkityn yrityksen ja vastaanottopaikan kanssa. Jos kyseinen vastaanottava yritys huolehtii myös kuljettamisesta, vastuu jätteestä siirtyy käsittelijälle, kun jätekuorma lähtee työmaalta.

Rakennus- ja purkujätteiden siirroista työmaan ulkopuolelle laaditaan siirtoasiakirja, tarkoituksena parantaa rakentamisen jätteiden seurantaa sekä ehkäistä jätteiden laitonta hävittämistä.

Rakennusurakoitsija voi kuljettaa jätteet lainmukaiseen käsittelypaikkaan myös itse. Pääsääntöisesti yrityksen on tällöin haettava rekisteröintiä jätehuoltorekisteriin ja huolehdittava siirtoasiakirjaa koskevista velvoitteista.

Teksti Risto Pesonen, kuvat Shutterstock