Rakennusalan tuottavuuskasvu on ollut lähes olematonta koko 2000-luvun ajan, todetaan valtioneuvoston vuonna 2020 julkaistussa tutkimuksessa Rakennusalan kilpailukyky ja rakentamisen laatu Suomessa. Alan yhteisillä laatuvaatimuksilla rakentamisen tuottavuus voidaan tuoda 2020-luvulle.

Rakennusalan perustavoitteena on ollut parantaa laatua ja sitä kautta tuottavuutta. 1990-luvun laatujärjestelmien, 2000-luvun eurooppalaisen standardoinnin, 2010-luvun kestävän rakentamisen ja lean-ajattelun sekä 2020-luvun tahtituotannon tavoitteina on ollut parantaa laatua ja tuottavuutta systematisoimalla prosesseja.

Tuottavuuskasvu on kuitenkin junnannut paikallaan. Valtioneuvoston tutkimuksessa todetaan, että ”Rakennusalan toiminta hajautuu arvoketjuihin, jotka kytkevät toisiinsa tilaajat, suunnittelijat, teollisuuden ja rakennusyritykset. Alalla yhteistyösuhteet ovat kuitenkin lyhytaikaisia, mikä vaikuttaa rakentamisen laatuun ja innovatiivisuuteen.”

Rakennusalan iso haaste on tiedon hallinta tai oikeastaan hallitsemattomuus. Tiedon hallinnan puutteellisuus teettää paljon päällekkäistä työtä, aiheuttaa virheitä, lisää kustannuksia ja tuottaa huonoa laatua.

”Lopputuotteen lisäksi laatu liittyy myös itse toimintaan.”

Miten tuottavuusloikka voidaan sitten toteuttaa? Tärkeintä oikean laadun ja tuottavuuden saavuttamiselle on tavoitteiden sekä laatutason määrittely. Lopputuotteen lisäksi laatu liittyy myös itse toimintaan. Yksittäisen projektin lopputulos täytyy dokumentoida, jotta se on käytettävissä lähtötietona myös seuraavissa vaiheissa.

Yksinkertainen malli on sitoa laatuvaatimukset mahdollisimman tarkasti jo sopimuksissa. Jokaisen projektiin osallistuvan on tunnettava projektin tavoitteet ja laatu. Tavoitteiden ja laadun toteutumista on myös seurattava jatkuvasti.

Laadun ja tavoitteiden määrittelyyn sopimusvaiheessa rakennusalalle on luotu yleiset sopimusehdot (kuten YSE-98, KSE 2013, RYHT 2000). Yleisissä sopimusehdoissa määritellään noudatettavaksi hyvää rakentamistapaa, joka on kuvattu Rakentamisen yleisissä laatuvaatimuksissa (RYL). RYL:t ovat myös osa sopimuksia. Ne muodostavat pohjan työ- tai rakennusselostukselle, johon yleisisissä sopimusehdoissa viitataan.

RYL:t ovat Rakennustieto Oy:n ylläpitämiä ja rakentamisalan yhdessä tekemiä laatuasiakirjoja, jotka luovat minimitason laadukkaaseen ja tuottavaan rakentamiseen. RYL:en uudistamiseen voivat osallistua kaikki alan toimijat Rakennustietosäätiön toimikunnissa. Tavoitteena on laadukas rakentaminen Suomessa perustuen alan yhteiseen käsitykseen.

Varsinkin InfraRYL:n asema on vakiintunut, ja sen luomat raamit alkavat olla infra-alan toimijoiden selkäytimessä. InfraRYL:n käyttö helpottaa sopimuksen hallintaa ja selkeyttää osapuolten yhteistä odotusarvoa lopputuotteen laadusta. Samanlainen kehitys ratkaisisi tuottavuusongelmia myös muilla rakentamisen aloilla.

Yhteiset laatuvaatimukset mahdollistavat yhtenäisen laadun, joka luo pohjan paremmalle tuottavuudelle ja ennen kaikkea kannattavalle liiketoiminnalle.

Pia Rämö vastaa Rakennustieto Oy:n Tietopalveluliiketoiminnasta ja uskoo vahvasti rakentamisen tuottavuuden paranemiseen yhteistyön, laadun ja hyvän sopimustekniikan kautta.