Vihreään siirtymään sisältyy runsaasti yritysten liike­toiminnan kasvun ja alan kehittämisen mahdollisuuksia. KIRA-foorumin toimijoiden yhdessä laatimassa kasvuohjelmassa muistutetaan myös koulutuksesta.

Kiinteistö- ja rakentamisalaa laajasti edustava KIRA-foorumi tunnistaa helmikuussa julkaisemassaan raportissa yhteensä 13 mahdollisuutta sektorin uudistumiseen sekä yritysten kasvuun, kilpailukyvyn parantamiseen ja kansainvälistymiseen.

Ohjelmavalmistelusta vastannut kasvu­ohjelmatyön vetäjä, SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen korostaa, että päästöjen vähentämisellä kiinteistö- ja rakennusalalla saavutetaan mittavaa hyötyä. Rakennetun ympäristön osuus Suomen kokonaisenergiankulutuksesta on 32 prosenttia ja hiilidioksidipäästöistä 30 prosenttia.

KIRA-kasvuohjelmassa ovat keskeisel­lä sijalla myös kiertotalouden teemat. Raken­tamisen materiaalitehokkuutta on parannettava entisestään, materiaaleille on löydettävä enemmän uusiokäyttökohteita ja hukan määrää on vähennettävä.

Koulutusta, kehitystä ja innovaatioita

Ohjelmassa muistutetaan myös, että alan koulutusta ja kehitystä on parannettava huomattavasti kasvun kiihdyttämiseksi.

Airaksisen mukaan panostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan synnyttävät innovaatioita, joita tarvitaan nopeuttamaan rakennetun ympäristön välttämätöntä uudistumista vähähiiliseksi ja energia­tehokkaaksi. Innovaa­tiot ovat myös hyviä vientihyödykkeitä, koska uudel­la teknologialla ja parhaalla osaamisel­la on kysyntää.

KIRA-kasvuohjelman mukaan suurin kasvupotentiaali on kestävissä rakennuksissa ja infrassa sekä muuntojoustavissa ratkaisuissa, vähähiilisissä rakennus­materiaaleissa, energiatehokkaissa ratkai­suissa ja energiakäytön optimoinnissa sekä kiertotaloudessa.


Tavoitteet ja kasvumahdollisuudet  eli KIRA-alan yhteinen lupaus

 

Toimiva, turvallinen ja kestävä rakennettu ympäristö 2030

Tavoitteet teemoittain:
• Vihreä siirtymä
– Toteutamme valtakunnallisen hiilineutraaliustavoitteen 2035.
– Siirrymme kiertotalouteen vuoteen 2030 mennessä.
• Tuottavuus ja digitalisaatio
– Nostamme tuottavuutta ja poistamme hukkaa merkittävästi.
– Digitalisoimme rakennukset ja prosessit sekä varmistamme luotettavan ja turvallisen datan virtauksen läpi elinkaaren.
• Arvonluonti läpi elinkaaren
– Parannamme asiakaslähtöisyyttä­ ja -kokemusta merkittävästi sekä­ mahdollistamme palvelullistumisen.
– Luomme kilpailukykyisiä kokonaisratkaisuja, jotka avaavat mahdollisuuksia kansainvälistymiseen.

KIRA-foorumi löysi yhteensä 13 eri mahdollisuutta sektorin uudistumiseen sekä yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Mahdollisuuksia tarjoutuu, kun ala toteuttaa yhteisiä tavoitteitaan.