Tässä tietoiskusarjassa käsitellään ajankohtaisia rakentamismääräyksiä. OSA 1/5 (2016).

Rakennuksen käyttöönotto vaatii kaikkien osa-alueiden valmiutta, ja sen ratkaisee rakennusvalvontaviranomainen. Jos lupaa ei saada, viivästyy käyttöönotto.

Tarkastuksessa tarvitaan sähköasennusten käyttöönottotarkastus-, ilmanvaihdon mittaus- ja sijaintikatselmuspöytäkirjat sekä todiste kiinteistön vesi- ja viemäritöiden tarkastuksista ja ilmanvaihtolaitoksen kelpoisuustodistus. Myös väestönsuoja-, palo-, hissi- ja öljylämmityslaitteiden tarkastukset on oltava suoritettuina ennen loppukatselmusta.

Tarkastuksissa huolehditaan erityisesti siitä, että käyttöön hyväksyttävä rakennus on turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Samalla tarkastetaan, että tarkastusasiakirja on rakennusaikana täytetty ja koottu käyttö- ja huolto-opas, mikäli luvassa niin on määrätty.

Syynä käyttöönottoluvan epäämiseen voi olla yhden, vaikkapa sähkölaitteiston tarkastuksen puuttuva pöytäkirja. Kysymys ei suinkaan ole rakennustarkastajan pikkumaisuudesta, vaan virkavelvollisuudesta.

Lain mukaan rakennukselle voidaan antaa käyttölupa vasta, kun on varmistettu, että käyttöönoton edellytykset täyttyvät.

Tarkastuksia valvovan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tiedossa on, että eräiden paikkakuntien rakennustarkastajat eivät hyväksy käyttöön otettavaksi rakennusta, jos sen osittain keskeneräisistä sähköasennuksista löytyy ensimmäistäkään avointa suojaamatonta johdonpäätä.

Varovaisuus on paikallaan, kun ottaa huomioon Tukesin havainnot pientalojen valvontaprojekteista. Keskeneräisten sähköasennusten avoimet jännitteiset johdonpäät olivat yleisin välitöntä vaaraa aiheuttava tekijä.

Rakennustarkastaja ei voi tietää, onko johdot kytketty sähkökeskuksella, ellei sähköurakoitsija ole läsnä tai kytkemättömyydestä mainita pöytäkirjassa.

Sähköturvallisuuden tarkastus tiukentuu

Käyttöönotettavan rakennuksen tarkastukseen kuuluu ehdottomasti mahdollisten keskeneräisten asennusten turvallisuuden varmistaminen. Kun pöytäkirjaan rajataan tarkastusalue, kannattaa ulkopuolelle jäävästä osuudesta lisätietona kirjata: ”keskeneräisten asennusten turvallisuus on varmistettu, johdot kytkemättä keskuksella”. Kirjaus helpottaa turvallisuusarviointia oleellisesti.

”Käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja on virallinen asiakirja, jonka tulee perustua huolelliseen aistinvaraiseen tarkastukseen, testeihin ja mittauksiin. Se on myös sähkötyön turvallisuuden takaaja ja sähköurakoitsijan ammattitaidon osoittaja.

ST-kortistossa on vaihtoehtoisia pöytäkirjoja, joille löytyy myös täyttöohje”, kertoo Sähköinfo Oy:n tekninen johtaja Esa Tiainen.

Tiainen arvioi rakennusvalvonnan tiukantaneen menettelyjään sähköturvallisuuden osalta. Enää ei riitä, että tarkastuspöytäkirja on tehty ja ruksattu oikeasta kohdasta.

Esimerkkinä käy tarkastuspöytäkirjan puutteista annetusta lausunto: ”Pöytäkirja on puutteellinen, eikä siten osoita sähkölaitteiston olevan turvallinen. Sähköasennuksen häiriöttömyyteen ei ole otettu kantaa eikä mittauksilla ole todettu, että sähköasennusten suojaukset ovat kunnossa.”

Teksti Risto Pesonen